REGULAMIN KONKURSU

na remix piosenki "Biało Czerwone barwy dwie"

Regulamin Konkursu „remix piosenki "Biało Czerwone Barwy dwie"”

(dalej:„Regulamin”)


 

§ 1. Organizator

1.Organizatorem Konkursu „remix piosenki "Biało Czerwone barwy dwie"” (dalej:„Konkurs”) jest Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki z siedzibą, Płock ul. Królewiecka 15, 09-402 Płock, działająca pod nr. KRS

(dalej: „Organizator”).

2.Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator. (dalej: „Fundator Nagrody”).


 

§ 2.Czas trwania Konkursu

1.Konkurs rozpoczyna się dnia 15.03.2019r.o godz.00.01(czas środkowoeuropejski)i zakończy się w dniu 15.05.2019r.o godzinie 11.59(czas środkowoeuropejski)

(dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

2.Termin nadsyłania zgłoszeń w Konkursie upływa w dniu 15.04.2019 r. o godz.12.00.

3.Czas wyłonienia zwycięzców trwać będzie od 16.04.2019 do 20.04.2019 r.

4.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22.04.2019 r. o godz. 12.00.

5.Informacja o wynikach konkursu zostanie przekazana zwycięzcy poprzez wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną na adres, z którego dokonano zgłoszenia oraz poprzez opublikowanie danych zwycięzcy na stronie internetowej Organizatora www.rockoweogrodki.com.pl.

6.Reklamacje można zgłaszać do dnia 30.04.2019r.

7.Nagroda zostanie wydana w terminie 14 dni od otrzymania od zwycięzcy danych adresowych, na jaki ma być nagroda wysłana.

§ 3.Komisja konkursowa Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu,a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową, w której składzie znajdzie się od 3 do 5 osób (dalej:„Komisja”).

§ 4.Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1.W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych(dalej: „Uczestnik”).

2.W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

3.W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu(w tym Fundatora Nagród), a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj.

wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Osoba spełniająca powyższe warunki może zostać wykluczona przez Organizatora z Konkursu na każdym etapie jego trwania.

4.Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Istnieje możliwość w każdym czasie cofnięcia zgody na udostępnienie tych danych. Osoba, która przystąpiła do udziału w Konkursie jest związana warunkami Regulaminu i oświadcza, że akceptuje jego warunki w całości poprzez oświadczenia o akceptacji Regulaminu w formularzu rejestracyjnym.

§ 5.Zasady i przebieg Konkursu

1.Konkurs jest przeprowadzony za pośrednictwem strony internetowej www.rockoweogrodki.com.pl (dalej: „Strony”).

2.Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany spełnić łącznie poniższe warunki:a)zapoznać się z treścią Regulaminu oraz wyrazić zgodę na jego postanowienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu;

b) pobrać ze Strony plik źródłowy z linią wokalną piosenki Biało Czerwone Barwy Dwie” (dalej: Plik źródłowy);

c) wykonać zadanie konkursowe polegające na przygotowaniu remixu utworu „Biało Czerwone Barwy dwie” w formacie wave/aiff, 44100/24 bit (dalej: Praca konkursowa)

d) przesłać formularz konkursowy wraz z Pracą konkursową za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rockoweogrodki@gmail.com

3.Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Plik źródłowy jest utworem chronionym prawem autorskim, a korzystanie z niego przez Uczestnika jest ograniczone wyłącznie do jego pobrania na urządzenie Uczestnika i wykonania zadania konkursowego. Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z Pliku źródłowego na jakichkolwiek innych polach eksploatacji, ani w żaden inny sposób. Uczestnik nie jest również uprawniony do rozpowszechniania w jakikolwiek sposób wykonanej na podstawie Pliku źródłowego Pracy Konkursowej, poza wysłaniem Pracy Konkursowej Organizatorowi. Korzystanie z Pliku źródłowego w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu będzie stanowiło naruszenie autorskich praw majątkowych, a Organizator zastrzega sobie prawo zastosowania wszelkich przewidzianych przepisami prawa środków w celu ochrony praw autorskich.

4.Zgłoszona Praca konkursowa nie może zawierać treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich, a Uczestnik musi posiadać do niej pełnię praw autorskich majątkowych i osobistych oraz zależnych.

5.Zgłoszona Praca konkursowa nie może zawierać fragmentów muzycznych (m.in. wokali, sampli, cytatów muzycznych) zapożyczonych z innych niż Plik źródłowy utworów muzycznych autorstwa osób trzecich.

6.Uczestnik zapewnia, że jest autorem ścieżek dźwiękowych (poza ścieżkami udostępnionymi przez Organizatora) bądź jest uprawniony do korzystania i rozporządzania prawami do ścieżek dźwiękowych wykorzystanych przy realizacji zadania konkursowego oraz dysponuje prawami do artystycznego wykonania, które zostały utrwalone w Pracy Konkursowej w zakresie koniecznym do udzielenia Organizatorowi praw określonych w §8 Regulaminu.

7.Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność i odpowiada za ewentualne roszczenia wynikające z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych osób trzecich w związku z nieprawdziwością oświadczeń Uczestnika określonych niniejszym Regulaminem lub korzystaniem w sposób zgodny z Regulaminem przez Organizatora z Pracy Konkursowej, zwalniając Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

8.Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac konkursowych.

9.Czas trwania Pracy konkursowej (remixu) nie może przekroczyć 3 minut (180 sekund).

10.Zgłoszona Praca konkursowa musi zawierać cały tekst utworu „Biało Czerwone Barwy Dwie"

11.Komisja dokona oceny Prac Konkursowych, uwzględniając w szczególności:a) kreatywne podejście do interpretacji utworu,

b) współczesne trendy muzyczne,

c) dodanie własnych ścieżek dźwiękowych w warstwie instrumentalnej i/lub rapowanej,

d) nieszablonowość myślenia muzycznego,

e) wysoką wartość artystyczną i estetyczną.

12.Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy jeśli żadna z nadesłanych Prac Konkursowych nie spełni technicznych lub artystycznych wymagań Organizatora.

§ 6.Nagrody

1.Nagrodą główną w Konkursie dla Zwycięzcy jest: zestaw monitorów studyjnych YAMAHA HS 5 o wartości 1500 zł brutto. Wyróżnieniami dla dwóch laureatów są słuchawki AKG K 271 MK II o wartości 500 zł brutto sztuka.

2.Nagrody w konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce.

3.Zwycięzca zobowiązany są przesłać, za pośrednictwem wiadomości e-mail na rockoweogrodki@gmail.com, w terminie 2 dni od opublikowania wyników Konkursu, informacje niezbędne w celu wydania Nagrody oraz wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora, tj.imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer NIP, numer rachunku bankowego.

4.Niezachowanie terminu wskazanego w powyższym ustępie, podanie nieprawidłowych danych, o których mowa w ustępie poprzednim, a także inne uchybienia po stronie Zwycięzcy powodujące niemożliwość zrealizowania Nagrody oraz spełnienia przez Organizatora obowiązków podatkowych, skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje w tym przypadku do wyłącznej dyspozycji Organizatora. W tym przypadku Zwycięzca oświadcza, że zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora oraz Fundatorów Nagrody.

5.Przeniesienie przez Zwycięzcę prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich jest nieważne.

6.Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, w tym przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.

§ 7.Prawa i obowiązki Organizatora

1.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie na każdym jego etapie Uczestników, którzy nie spełniają wymagań określonych niniejszym Regulaminem.

2.W celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową);

podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 8. Prawa własności intelektualnej do Prac

1.Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestników prawo do korzystania z praw autorskich oraz praw pokrewnych, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych w celu przeprowadzenia Konkursu, na polach eksploatacyjnych o których mowa w ust. 2.

2.Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93ze zm.), zastrzega, że z chwilą.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne oraz prawa pokrewne do nagrodzonej Pracy Konkursowej stanowiącej utwór, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań –wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a. lub b –publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach,w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,

d. w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie;.

e. w zakresie rozpowszechniania utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

3.Organizator jest uprawniony, a niezobowiązany do korzystania z praw oraz zgód udzielonych na mocy postanowień niniejszego paragrafu, przy czym niekorzystanie z nich nie powoduje wygaśnięcia praw lub zgód.

4.Zwycięzca na żądanie Organizatora przed otrzymaniem Nagrody podpisze stosowne oświadczenie potwierdzające przeniesienie praw do Prac (Oświadczenie) zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

5.Z tytułu udzielenia praw, licencji nie przysługuje Zwycięzcy dodatkowe wynagrodzenie.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki, ul. Królewiecka 15, 09-402 Płock. KRS:

2.Dla umożliwienia udziału w Konkursie niezbędne jest ujawnienie przez każdego Uczestnika swojego adresu e-mail, imienia i nazwiska, numeru telefonu komórkowego.

3.Podanie przez Zwycięzcę dodatkowych danych w postaci imienia i nazwiska,adresu zamieszkania i PESEL jest niezbędne w celu wydania Nagrody oraz wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora.

4.Administrator, o którym mowa w ust. 1, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z RODO

5.Uczestnicy mają prawo do wglądu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

6.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte, chyba że dalsze ich przetwarzanie będzie konieczne dla realizacji celów, na które Uczestnik wyrazi odrębną zgodę –np. otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora, Fundatorów Nagród.

7. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane, z wyjątkiem następujących przypadków:

a) publikacja informacji o Zwycięzcach Konkursu,

b) realizacja obowiązku odprowadzenia do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego należnego z tytułu wygranej.

§ 10. Reklamacje

1.Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z Konkursem. Reklamacje należy składać do dnia 30.04.2019 r.

2.Reklamacje można zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora. W przypadku złożenia reklamacji drogą listową (listem poleconym) decyduje data stempla pocztowego.

3.Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji .

4.Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

5.Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

6.Uczestnik Konkursu, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana przez Organizatora lub uznana tylko w części może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

§ 11. Postanowienia końcowe

1.Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.

2.Regulamin jest dostępny przez czas trwania Konkursu na Stronach oraz w siedzibie Organizatora.

3.Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu rockoweogrodki@gmail.com

©2019 by KONKURS NA REMIX. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now